Polityka prywatności i wykorzystania plików Cookies serwisu D3sign Maker

I. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zasady wykorzystania plików cookies, oraz innych narzędzi analitycznych, w szczególności takich jak: Local Storage, Google Analitycs, Facebook

Pixel w związku z korzystaniem z Serwisu znajdującego się pod adresem strony internetowej: https://d3signmaker.com

W niniejszym dokumencie znajdują się nadto podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą

1. Definicje terminów:

Administrator – Jakub Głazowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D3sign Maker Jakub Głazowski z siedzibą w Lublinie przy ul. Al. Racławickie 4/3, 20-059 Lublin, NIP: 7171837085, REGON:  387285675, e-mail: d3signmaker@gmail.com zwany również jako: D3sign Maker.

Konsument – zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego Osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

Umowa – umowa realizacji zamówienia zawierana na odległość między Klientem a D3sign Maker, na zasadach określonych w regulaminie

Urządzenia – urządzenia elektroniczne wraz z oprogramowaniem wykorzystujące transmisję danych umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość (poczta elektroniczna, wideo-czat,rozmowa telefoniczna), za których pomocą klient może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800

2. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO, którego treśćjest dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne jak i związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta, z zastrzeżeniem poniższego

a) Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych, w szczególności przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie obowiązków;

b) Zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i wzakresie wskazanym w serwisie oraz regulaminie i polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy odnosi skutek braku możliwości zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli Klient, którego dane dotyczą wyraża wolę zawarcia umowy z Administratorem, to jest zobowiązany do podania danych.

Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w Serwisie oraz w Regulaminie,

c) Realizacja poszczególnych celów przetwarzania- niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Serwisie oraz Regulaminie i Polityce Prywatności danych osobowych oznacza brak możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu

4. Przetwarzane dane to

a) Dane kontaktowe Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

b) Dane do zawarcia Umowy: ich zakres jest szczegółowo określony w Formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie: Imię, nazwisko/ firma, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, numer telefonu, NIP,

c) Dane do faktury: imię, nazwisko/firma, adres, NIP,

d) Dane do założenia Konta Użytkownika: imię, nazwisko/firma, ulica, nr. domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, numer telefonu, NIP, adres e-mail

Zakres przetwarzanych danych osobowych Klienta zależy od realizowanego celu przetwarzania

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w przypadkach i w zakresie, gdy co najmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony:

a) Podmiot, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

6. Cel, podstawa, okres i zakres jak i odbiorca danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest skutkiem czynności podjętych przez Klienta w Serwisie. Administrator przetwarza dane osobowe na wskazanej poniżej podstawie prawnej, wnastępujących celach oraz zakresie:

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy

Cel przetwarzania danych: wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umów.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (w przypadku, gdy jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych czynności podanie wszystkich ujętych w niniejszym ustępie danych nie jest wymagane np. odbioru osobistego podanie adresu dostawy nie jest konieczne.

b) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ustawy z dnia 17 stycznia 2017 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej lub rachunkowych tj. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakres przetwarzania danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP lub KRS Klienta.

c) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora).

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowane przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że przepisy prawa zezwalają na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji Podstawowy okres przedawnienia określają obowiązujące przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego i co do zasady termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata.

Cel przetwarzania danych: odpowiedź na zapytania zawarte w formularzu kontaktowym w Serwisie, podjęcia działań przed zawarciem umowy z podmiotem, w imieniu którego występuje Klient (np. przedstawienie oferty usług D3sign Maker), odnośnie danych podanych za pomocą formularza kontaktowego- w celach reklamowych własnych D3sign Maker tj. w celach przesyłania ofert handlowych w formie wiadomości mailowych, dotyczących produktów i usług D3sign Maker jak również informacji o inicjatywach organizacyjnych D3sign Maker, w celu identyfikacji Klientów jako zalogowanych i ujawniania, że są zalogowani; zapamiętania danych z formularzy dostępnych w Serwisie lub danych logowania do Serwisu; prowadzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania z Serwisu, w celu wykonania umowy z Klientem lub podmiotem w imieniu którego działa Klient. W przypadku danych podmiotów, które nie są stroną umowy ale ich dane zostały podane do celów kontaktowych przez podmiot, który zawarł z D3sign Maker umowę.

Zakres danych: dane wskazane w formularzu zawartym w Serwisie, dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach internetowych administrowanych przez D3sign Maker, „niezbędne” dane Cookies tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. Cookies uwierzytelniające wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia – wykorzystywane na stronach internetowych administrowanych przez D3sign Maker, pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług– wykorzystywane na stronach internetowych administrowanych przez D3sign Maker, dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach internetowych Serwisu.

Przy czym dane zachowywane w plikach Cookies dotyczące statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach Serwisu oraz pliki Cookies „niezbędne” jak i pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, o których mowa powyżej przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora na gruncie art. 172 ust. 3 pkt 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne – w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz w celu prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Klientów.

d) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Co do zasady termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.

Cel przetwarzania danych: dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń podnoszonych przez Administratora lub tych które mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres dostawy: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP lub KRS.

e) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Klient jest pytany przy wejściu na stronę internetową Serwisu o wolę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Wyrażenie zgody, nie jest wymogiem ustawowym, lecz brak jej wyrażenia uniemożliwia Administratorowi dostosowanie treści reklamowych do preferencji Klienta. Dane są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Cel przetwarzania danych: cele marketingowe i reklamowe usług własnych

D3sign Maker opartych na technologii plików Cookies oraz pozostałych rodzajów technologii dotyczących uzyskania dostępu do informacji zapisanych w urządzeniu Klienta (np. komputer), w tym do celów profilowania profili konsumenckich w oparciu o podjęte przez Klienta czynności na stronach internetowych Serwisu. Profilowanie umożliwia D3sign Maker dostosowywanie treści reklamowych wyświetlanych na stronach internetowych, do indywidulanych zainteresowań Klientów, przyczyniając się do eliminacji niechcianych treści reklamowych.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, informacje dotyczące połączenia urządzenia z systemem teleinformatycznym D3sign Maker, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania (Logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie), lokalizacja Klienta na podstawie adresu IP, „reklamowe” pliki Cookies umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych dopreferencji Użytkowników.

Przy czym D3sign Maker używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z świadczonych usług, np. Local Storage, służącej do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (wtyczkach). Przechowywanie danych Local Storage ma charakter długotrwały bez określonego okresu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, a mogą być wyłącznie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane;

Administrator może nadto wykorzystywać gromadzone dane do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach usług tj.tworzenia nowych usług z zastrzeżeniem, że jest to niezbędne dla wypełnieniaprawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez D3sign Maker zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

II. Pliki Cookies i inne technologie wykorzystywane do przechowywania danych

1. W toku korzystania przez Klienta z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Kleinta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania, ale nie wywołuje to wobec Klienta skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływa na sytuację Klienta.

2. Pliki Cookies „ciasteczka” to pliki wysyłane urządzenia Klienta i tam zapisywane podczas przeglądania Serwisu. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, korektę wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści oraz anonimowe sprawdzanie preferencji Klienta.

3. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies i innych technologii wykorzystywanych do przechowywania danych (w tym technologii Local Storage) za pośrednictwem ustawień używanej przeglądarki internetowej lub wtyczek. Klient może częściowo lub czasowo albo całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies i innych technologii służących do przechowywania danych. Wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies może mieć wpływ na funkcjonalności Serwisu.

4. Odnośnie plików Cookies i innych technologii służących do przechowywania danych wykorzystywanych przez Serwis istotne są ustawienia zgód na korzystanie z plików Cookies w ustawieniach prywatności w przeglądarce internetowej, z której korzysta Klient.

Zgoda na korzystanie z plików Cookies lub innych technologii służących do przechowywania danych może być wyrażona przez ustawienia przeglądarki.

5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Cookies przez Administratora na jego urządzeniu Klient wyraża za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzysta Klient. Brak zgody należy wyrazić przez zmianę zgód w zakresie plików Cookies w ustawieniach prywatności za pośrednictwem przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania za pośrednictwem przeglądarek internetowych są dostępne w dziale pomocy i ustawień przeglądarki internetowej.

6. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą Cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Klientami Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klienta. Logi serwera służą do administrowania

Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobamiupoważnionymi do administrowania serwerem.

7. W Serwisie wykorzystywane są technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Klienta podczas korzystania z Serwisu. Należą do nich: Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk stron Serwisu, Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku. Dane uzyskane przez te technologie nie są łączone z konkretnymi Klientami Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klienta. Wskutek stosowania przedmiotowych technologii treści oraz oferty usług Serwisu są optymalizowane do preferencji Klienta.

8. Gromadzone w ten sposób informacje Administrator wykorzystuje w celu: prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Serwisu, monitorowania stanu sesji, analiz wyświetleń Serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych.

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15- 21 RODO

2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesieniaskargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu w przedmiocie marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt III Polityki Prywatności powyżej można skontaktować się z Administratorem przez przesłanie wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany we wstępie Polityki Prywatności lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: d3signmaker@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

IV. Odbiorcy Danych

1. Dane osobowe Klientów są przechowywane następującym kategoriom podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora: dostawcom technologii oraz usług wspierających proces realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności, w szczególności podmioty, które świadczą dla Administratora usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili, usługi rozwoju i konserwacji oprogramowania; systemy analityczne i trackingowe, Local Storage i chmury.

2. Administrator zapewnia i gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w pkt 1 powyżej chyba, że:

a) obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw D3sign Maker lub rozstrzyganiu sporów

b) Klient wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

3. Administrator dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

V. Bezpieczeństwo Danych osobowych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem, pozyskaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Przedmiotowe środki są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane oraz zapewniają, że w strukturze D3sign Maker dostęp do danych osobowych Klienta mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Administrator kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności oraz podejmuje współpracę z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne wytyczne.

VI. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianom wraz z rozwojem prawa danych osobowych lub technologii.

Administrator informuje Klienta o zmianie Polityki Prywatności