REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (dalej jako: „Regulamin”)
I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady, zakres oraz sposób świadczenia usług przez Jakuba Głazowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D3sign Maker z siedzibą w Lublinie przy al. Racławickich 4/3, 20-059 Lublin, NIP: 7171837085, REGON:  387285675, numer telefonu komórkowego: +48 539073353, adres poczty elektronicznej e-mail: d3signmaker@gmail.com (dalej: „D3sign Maker”) za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem strony internetowej: https://d3signmaker.com/ ‑(dalej: „Serwis”). Godziny Pracy D3sign Maker to: poniedziałek-piątek w godzinach 8-21, sobota-niedziela kontakt telefoniczny w godzinach 9-19

1.2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu, a na żądanie Klienta również w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Pobranie Regulaminu w formie pliku PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF (http://get.adobe.com/pl/reader).

II. Definicje terminów użytych w Regulaminie

Konsument – zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

D3sign Maker – Jakub Głazowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D3sign Maker Jakub Głazowski z siedzibą w Łomiankach przy al. Racławickich 4/3b, 20-059 Lublin oraz posiadającego NIP: 7171837085 i REGON: 387285675

Umowa – umowa realizacji zamówienia zawierana na odległość między Klientem a D3sign Maker, na zasadach określonych w Regulaminie.

2.1. Każdy podmiot, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza, że podmiot zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

2.2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych produktach.

2.3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:

Umożliwia składanie Zamówień oraz zawieranie Umów sprzedaży na odległość; Umożliwia korzystanie z usług dodatkowych tj. formularz kontaktowy; Umożliwia zapoznanie się z materiałami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej i produktów, przy czym materiały te nie stanowią oferty zakupu określonych usług lub produktów, a winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.

2.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132)

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android, umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu, aktywne połączenie z siecią Internet, skrzynka poczty elektronicznej e-mail, oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron WWW: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Safari, włączona obsługa JavaScript, plików Cookies, rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa oraz akceptacja i zapoznanie się z informacją o prywatności i polityce Cookies.

3.2. Dla prawidłowego odbioru korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, w przypadku załączników dostarczanych wraz z korespondencją wymagane jest posiadanie programu obsługującego pliki danego typu, w szczególności: pdf, doc, docx, jpg, png.

3.3. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności treści dostarczone przez Klienta nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, a dostarczając jakiekolwiek treści Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści.

3.4. Klient winien posiadać aktywne i zaktualizowane oprogramowanie gwarantujące bezpieczeństwo w sieci Internet, w szczególności o charakterze antywirusowym oraz zabezpieczającym urządzenie Klienta przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

3.5. Serwis wykorzystuje mechanizm plików Cookies. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do urządzenia. Szczegółowe informacje w przedmiocie możliwości i obsługi plików Cookies są dostępne w przeglądarce internetowej z której korzysta Klient. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na złożeniu zamówienia i jego realizacji

5.1. Materiały dostępne w Serwisie lub podstronach w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach lub usługach, w szczególności dotyczące cen lub parametrów, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5.2. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób: Przez wypełnienie Formularza dostępnego pod adresem strony internetowej https://d3signmaker.com/kontakt/ Telefonicznie pod numerem: +48 539073353; Korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej d3signmaker@gmail.com

5.3. W celu złożenia zamówienia należy podać dane, jakie są niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru): imię i nazwisko, firma, adres e-mail, ulica nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, numer telefonu oraz dokonać wyboru formy zapłaty i sposobu dostawy.

5.6. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez D3sign Maker następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail lub telefonicznie. Z chwilą otrzymania przedmiotowej wiadomości e-mail lub odebrania połączenia telefonicznego zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a D3sign Maker. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz z identyfikacją zamówienia.

5.7. W przypadku, gdy Klient zamawia model 3D według własnego projektu lub na podstawie dostarczonych przez siebie materiałów w celu złożenia zamówienia winien dostarczyć gotowy do wydruku model cyfrowy 3D w pliku w formacie (np.: stl, obj, iges, stp, step, 3dm, 3mf itp.) za pośrednictwem e-mail. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia D3sign Maker zastrzega sobie prawo do weryfikacji, że oprogramowanie drukarki prawidłowo odczytuje plik i posiada możliwość wydrukowania przedmiotu zamówienia.

5.8. W przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości, w szczególności natury technicznej co do wytycznych odnoście przedmiotu zamówienia lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają potwierdzenie danych, D3sign Maker zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

5.9. W przypadku, gdy Klient zamawia model 3D według własnego projektu lub na podstawie dostarczonych przez siebie materiałów lub wytycznych Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za przygotowanie i opracowanie cyfrowego modelu 3D. W takim przypadku Klient jest również wyłącznie odpowiedzialny za jakość funkcjonalność i estetykę gotowego modelu 3D wykonanego w oparciu o ten projekt.

5.10. D3sign Maker zapewnia realizację wydruku zgodnie z projektem i według technicznych możliwości specyfikacji producenta drukarek 3D po przedstawieniu przez Klienta modelu cyfrowego oraz dokumentacji technicznej 2D tj. rysunku technicznego.

5.11. Klient oświadcza, że wszelkie materiały przez niego dostarczone w szczególności model 3D, cyfrowy model 3D oraz rysunek techniczny 2D nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a Klient posiada wszelkie prawa do dysponowania tymi materiałami oraz zwalnia D3sign Maker z tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do tych materiałów kierowanych przez osoby trzecie.

5.12. Anulowanie zamówienia lub jego zmiana bez zgody D3sign Maker są możliwe wyłącznie do momentu potwierdzenia jego realizacji przez D3sign Maker.

VI. Składanie zamówień

6.1. D3sign Maker realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich, Paczkomaty InPost, Poczta Polska lub innego podmiotu realizującego usługi kurierskie lub pocztowe (dalej: „Dostawca”).

6.2. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności przez Klienta lub po spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności. Do metod płatności należą: przelew środków na rachunek bankowy D3sign Maker o numerze: (80 1050 1953 1000 0097 3429 4730) prowadzony przez bank (ING); płatność kartą płatniczą; tradycyjna forma płatności w okienku kasowym (na poczcie, w banku i w wybranych punktach) na rachunek bankowy D3sign Maker o numerze: (80 1050 1953 1000 0097 3429 4730); płatność przy odbiorze gotówką lub kartą w siedzibie D3sign Maker, Al. Racławickie 4/3b, 20-059 Lublin; płatność „za pobraniem” pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów płatność za pośrednictwem systemu PayPal

6.3. Klient winien uregulować płatność w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy chyba, że strony ustalą inaczej na podstawie pisemnych postanowień. W przypadku płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

6.4. D3sign Maker przekaże przedmiot zamówienia tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, chyba że strony ustalą inaczej na podstawie pisemnych postanowień.

6.5. D3sign Maker udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie pod adresem: Al. Racławickie 4/3b , 20-059 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w innym miejscu lub terminie, pod warunkiem poczynienia wcześniejszych ustaleń i pisemnych postanowień pomiędzy stronami.

6.6. W przypadku braku innych uzgodnień termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym D3sign Maker. Zrealizowanie wydruku ekspresowego w innym niż wskazanym wyżej terminie jest możliwe po pisemnym (w szczególności e-mailowym) potwierdzeniu. Czas realizacji może zostać wydłużony, jeżeli klient zaznaczy konieczność wykonania dodatkowych usług obróbki wydruku takich jak np. malowanie lub wygładzanie.

6.7. Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia do chwili wybrania przycisku „Zamawiam i płacę”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany danych osobowych lub teleadresowych, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty. Modyfikacja zamówienia możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i wybraniu zakładki „Zamówienia”, gdzie dostępna jest specyfikacja zamówienia.

6.8. Klient ponosi opłatę za doręczenie zrealizowanego zamówienia pod wskazany adres w całości. Opłata ta jest każdorazowo podana w toku wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

6.9. D3sign Maker nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczanie przesyłek z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

6.10. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonego przedmiotu zamówienia w obecności kuriera. W przypadku wykrycia uszkodzeń niezbędne jest sporządzenie stosownego protokołu szkody, wraz z opisem zaistniałych w transporcie uszkodzeń. Protokół stanowi podstawę dla wymiany produktu na nowy.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może bez podania przyczyny w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: d3signmaker@gmail.com  lub pisemnie na adres: D3sign Maker Al. Racławickie 4/3b,20-059 Lublin

7.2. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy, chyba że wybrał sposób dostarczenia przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez D3sign Maker. D3sign Maker nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.3. D3sign Maker niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail Klienta.

7.4. Konsument jest zobowiązany do przesłania D3sign Maker wskazanego w oświadczeniu zamówienia, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia D3sign Maker oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim D3sign Maker przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6. D3sign Maker ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie. D3sign Maker dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Konsumenta.

7.7. Jeżeli D3sign Maker nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Konsument winien zwrócić produkt D3sign Maker, lub przekazać go osobie upoważnionej przez D3sign Maker do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że D3sign Maker zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Produkt należy zwrócić na adres D3sign Maker Al. Racławickie 4/3b, 20-059 Lublinz dopiskiem: „ZWROT”.

7.9. Odstąpienie od umowy i skuteczny zwrot zrealizowanego zamówienia wymaga by zrealizowane zamówienie podlegające zwrotowi znajdowało się we właściwie zabezpieczonym opakowaniu i nie nosiło śladów eksploatacji. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez D3sign Maker, D3sign Maker nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Takie koszty pokrywa Konsument.

7.11. W przypadku odstąpienia od Umowy wygasają wszystkie powiązane umowy dodatkowo zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełnione przez D3sign Maker lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z D3sign Maker.

7.12. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7.13. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, D3sign Maker potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

7.14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi, który nie jest jednocześnie Konsumentem.

VIII. Reklamacje

8.1. Realizatorem zamówienia jest D3sign Maker. D3sign Maker dokłada wszelkich starań, w celu zrealizowania zamówienia w możliwie najwyższej jakości. Podstawa i zakres odpowiedzialności D3sign Maker wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

8.2. W przypadku wystąpienia usterek zrealizowanego zamówienia Klient winien zastosować się do następujących kroków.

8.3. D3sign Maker obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli zrealizowanie zamówienie ma wadę lub jest niezgodne z umową, Klient jest uprawniony: do żądania od D3sign Maker naprawy lub wymiany zrealizowanego zamówienia na nowe, do żądania obniżenia ceny; odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.4. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta jako reklamującego oraz dane dotyczące reklamowanego zamówienia, wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wad w zrealizowanym zamówieniu oraz zdjęcia wskazujące na wadliwy wydruk. W zgłoszeniu reklamacyjnym reklamacje winny być przesłane na adres e-mail d3signmaker@gmail.com. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, D3sign Maker może skontaktować się z Klientem.

8.5. W przypadku woli odstąpienia przez Klienta od umowy należy postępować zgodnie z pkt 7. niniejszego Regulaminu.

8.6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany listownie lub drogą elektroniczną przez D3sign Maker.

8.7. Jeżeli Klient jest Konsumentem i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a D3sign Maker nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za nieuzasadnione.

8.8. D3sign Maker jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

8.9. Wszelkie uwagi związane z obsługą zamówienia, terminem jego realizacji oraz dostarczeniem zrealizowanego zamówienia, nie zostają objęte niniejszą procedurą reklamacyjną i winny być zgłaszane bezpośrednio do D3sign Maker na adres Al. Racłąwickie 4/3b, 20-059 Lublin.

IX. Zasady ochrony danych osobowych

9.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu zostały opisane w Polityce Prywatności i Plików Cookies dostępnej na stronie www.d3signmaker.com

9.2. Realizacja Umowy wiąże się z powierzeniem D3sign Maker danych osobowych oraz adresowych Klienta, które ten zawarł w formularzu/treści zamówienia.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla D3sign Maker. Spory powstałe pomiędzy D3sign Maker a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę D3sign Maker.

10.2. Prawem właściwym dla zawartej umowy, której treść określa Regulamin, jest prawo polskie i zgodnie z nim umowa winna być interpretowana. Wybór polskiego prawa nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa Konsumenta.

10.3. D3sign Maker ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.4. Zmiany Regulaminu zostaną zakomunikowane w Serwisie nie później niż 14 dni przed ich wprowadzeniem. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient winien o tym fakcie poinformować D3sign Maker na adres email: d3signmaker@gmail.com

10.5. Niepoinformowanie przez Klienta o braku zgody na zmiany Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakomunikowania przez D3sign Maker o wprowadzeniu zmian, uznaje się za akceptację Klienta nowego Regulaminu w całości.

10.6. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

10.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2021.